Lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide operaatori baaskursus

Valdkond: Tehnika,tootmine ja töötlemine
Õppekavarühm: Mehaanika ja metalli töötlemine
Eriala: Lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide operaatori ettevalmistamine
Õppekava koostamise alus: Lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide operaator, tase 4, kompetentsid B.2.1 – B.2.3, B.2.14, B.2.6
Õppekeel: vene
Koolituse maht:

 • teoreetiline osa
 • praktiline osa
160 ak.t. (1ak.tund = 45 min.)
50 ak.t
110 ak.t    Koolituse hind 2496 KM-ga
Koolituse läbiviimise koht: Kadastiku tn. 57, 21004 Narva, Ida-viru maakond

Description

 

APJ (CNC – Computer Numerical Control) lehtmetalli plasmalõikepinkide operaator on oskustööline, kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema peamisteks tööülesanneteks on lehtmetallist detailide valmistamine arvprogrammjuhtimisega seadmetel. Oma tööülesannete täitmisel juhindub APJ lehtmetalli plasmalõikepinkide operaator temale ette antud töökäsust, tehnilistest- ja normdokumentidest ning üldistest kvaliteedinõuetest. Lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide operaator koostab juhtimisprogramme lihtsamatele detailidele või kasutab tööpingi juhtimissüsteemi sisestatud eelnevalt CAD/CAM süsteemides koostatud juhtimisprogramme. Ta häälestab töökäsu alusel tööpingi ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse, kasutades kontroll-mõõtevahendeid. APJ lehtmetalli plasmalõikepinkide operaator tuleb oma tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende kvaliteetse täitmise eest.

Tööks vajalikud isikuomadused:

APJ lehtmetalli plasmalõikepinkide operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet. Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet. Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastutustundlikkus.

Eriala on vastunäidustatud inimestele, kes põevad järgmisi haigusi:

 • hingamishäired;
 • allergilised haigused ja reaktsioonid.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppeklassid ja õppetööks vajalikud ruumid võimaldavad õppekava täitmise ettenähtud tasemel. Teoreetiline osa viiakse läbi esitlusseadmetega varustatud klassiruumides, õpilastele tagatakse kirjavahendid. Praktilised tunnid viiakse läbi lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide ning metalli töötlemiseks vajalike tööriistade ja lisaseadmetega varustatud töökojas. Ruumid on varustatud töötervishoiu- ja tööohutusnõuete vastavale valgustusega, ventilatsiooniga ja tuletõrje süsteemidega. Igale kursuse osalejale tagatakse tööriided ja isikukaitsevahendid.

 

Sihtrühm:

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide operaatorina töötada ning aegunute teadmistega ja oskustega isikute jaoks. Kursus on suunatud põhiliste teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele.

 

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt 18-aastane;
 • põhihariduse olemasolu;

 

Koolituskava õpiväljundid:

 • Teeb tööpingi regulaarseid hooldus- ja puhastustöid selleks ettenähtud korras ja –vahendeid kasutades;
 • Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutaja tasemel, algteadmised CAD/CAM programmidest;
 • Koostab juhtimisprogramme lihtsamatele detailidele;
 • Tutvub tööjoonisega ja veendub, et eelseisva tööoperatsiooni instruktsioonid on olemas, need on selged ja arusaadavad (vajalikud parameetrid kindlaks määratud ja olemas);
 • Valmistab etteantud tööjooniseid järgides plasmalõikuspingi abil lehtmetallist detaile;
 • Seadistab tööpingi lihtsamate detailide valmistamiseks;
 • Järgib õnnetusjuhtumite vältimiseks rangelt tööohutuse nõudeid lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide tööde teostamisel.

 

Koolituse eesmärk: 

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused mis on vajalikud nõudeid lehtmetalli APJ plasmalõikepinkide töötamiseks.

 

Kokkuvõttev hindamine:

Teoreetiline test: Testi loetakse sooritatud, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 70% testis olevaid küsimusele.
Praktiline töö: Juhtimisprogrammi koostamine AutoCadis valminud joonise järgi ja detaili valmistamine lehtmetalli APJ plasmalõikepingil. töö tulemus hinnatakse sooritatuks või sooritamata.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala koolituskava õpiväljundid, osalenud vähemalt 70% õppetööst ning sooritanud teoreetilist testi ja praktilist tööd.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus: Tunnistust väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend: Tõendit väljastatakse, kui õpitulemusi ei ole õppijaga saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 50% tundidest.

Mooduli № Teemad, alateemad Teooria Praktilised tööd Õppemeetodid Õpetajad Hindamine
1 Elektriohutus.
Tuleohutus.
Tööohutuse nõuded sh õiged, ohutud ja ergonoomilised töövõtted; esmaabi üldteadmised ja esmaabi andmise põhimõtted; töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne.
2 Loeng. Demonstratsioon Jelena Ibragimova Aleksei Burakov Mitteeristav
(Arvestus)
1 Metallide ja nende sulamite omadused.
Keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud (EN 10027-1,2).
Erinevad materjalid lehtmetallist, nende visuaalsed omadused ja toote eraldamise tunnused markeeringu järgi. Enamlevinud EN ja ISO materjalistandardid lehtmetalli jaoks.
3 4 Loeng. Praktilised ülesanded Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
2 Lühike sissejuhatus AutoCADi.
Arvuti joonestamise üldpõhimõtted.
Kõige lihtsamad ülesanded – geomeetriliste objektide loomine. Joon, kaar, ring. Ellips, hulknurgad. Joonestusrežiimid.
1 4 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused.
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
2 Objektide redigeerimine (kopeerimine, skaleerimine, pööramine, peegeldamine, kärpimine, venitamine) 2 2 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
2 Liinide tüübid. Kontuuri. Mõõted. Kihid. (Layer) 1 4 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
2 Ringmassiiv.
Polaarne massiiv. Konjugatsioon, faaside ehitamine.
Massiivide loomine, kasutamine ja haldus. (Array)
1 6 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
2 Mõõted. Mõõdete stiilid. (Annotative) 1 4 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
2 Plokid ja nende otstarve.
Plokkide moodustamine ja sisseviimine, nihe.
Dünaamilised plokid. Dünaamiliste plokkide loomine.
Atribuudid. Atribuutide redaktor.
2 4 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
2 Jooniste vormistamine printimiseks.
Joonise printimine ja / või salvestamine töö jaoks teistes programmides.
2 6 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
3 Kõrvalekalle suurustest ja kujunditest.
Kõrvalekallete tüübid. Piirkõrvalekallete lugemine. Sümbolid ja märgid joonistel.
Kareduste märgistused. Üldinfo.
Märgid ja sümbolid.
4 6 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Jelena Ibragimova Mitteeristav
(Arvestus)
4 Üldised ohutusnõuded, tööpinki kasutamisega seotud ohutusmeetmed. Isikukaitsevahendid.
Plasma lõikamise protsessi tehnoloogia.
Metallide eraldamise tehnoloogia eripärad plasma abil.
Kutsealane terminoloogia, tehnilises dokumentatsioonis kasutatud mõisted, sümbolid ja märgid.
2 4 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Aleksei Burakov Mitteeristav
(Arvestus)
4 Tööpinkide tööpõhimõtteid, erinevad programmid ja töörežiimid, nende tehnilised võimalused.
Enamlevinud APJ pinkide juhtsüsteemid
4 6 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised harjutused
Aleksei Burakov Mitteeristav
(Arvestus)
5 Plasmalõikepinkide juhtimisprogrammide koostamine.
Plasmalõikuspinkidel kasutatavad tööriistad ja kulutarvikud.
Tööpingi seadistamine lihtsamate detailide valmistamiseks.
Tööjooniseid järgides plasmalõikuspingi abil lehtmetallist detaile valmistamine.
Tööpingi töö jälgimise metoodika ja meetodid, rikkele viitavad märgid näidikul.
Valmistatud detailide kontroll lehtmetalli töötlemiseks vajalike mõõtevahendite abil (näit. nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne), nende kasutamise põhimõtted.
24 54 Loeng.
Demonstratsioon. Praktilised ülesanded
Situatsioonianalüüs.
Paaritöö, arutlemine
Aleksei Burakov Mitteeristav
(Arvestus)
6 Siseeksam
Teoreetiline test ja praktiline töö
1 6 Testimine. Praktilised ülesanded Aleksei Burakov Mitteeristav
(Kooli lõpueksam)
Tunnid kokku: 50 ak. t. 110 ak. t. 160 ak. t.
• Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 160
• sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 50
• sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 110

Hind: 2496.00€ (hind KM-ga)

Toimumise koht: Kadastiku 57, Narva 21004