AutoCAD baaskoolitus

Valdkond: Tehnika, tootmine ja töötlemine
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Õppevorm: Auditoorne
Õppe alustamise nõuded: Vajalik arvuti kasutamise oskus algtasemel
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöös kasutatakse kaasaegset arvutiklassi, mis on varustatud dataprojektori ning 11 arvutiga. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele
Sihtrühm: Koolitus on mõeldud töötajatele, kes töötavad metallivaldkonnas (arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator, metallitöötlemispinkide töötaja, konstruktor, projektijuht, mehaanikainsener). Praegused tööturu ja ettevõtte nõuded selle valdkonna spetsialistidele on hea CAD-programmi kasutamise oskus. Käesolev koolitus laiendab töötajate oskusi kasutada AutoCAD erinevaid võimalusi töö tulemuste automatiseerimiseks
Toimumise koht: Kadastiku 57, Narva 21004

Description

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud kursuslane:

  • oskab kasutada baasteadmised programmi AutoCAD
  • оskab töötama AutoCAD ja teiste versioonide programmi
  • programmi käivitamine
  • programmi häälestamine
  • põhikäskude kasutamine
  • oskab  luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi;
  •  luua uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid;
  • vormistada, printida ja jagada jooniseid;
  • oskab joonestada ja lugeda tehnilist joonist.
Hindamine:
Arvestuslik töö: koosneb 8 praktilistest ülesannetest kursusel läbitud teemade kohta, mida valmistatakse kursuse jooksul. Positiivseks soorituseks on vaja 6 ülesannetest. 6 praktilist ülesannet on tehtud iseseisvalt vastavalt antud juhenditele ja arvestades AutoCAD programmi funktsioone
Lõpetamise tingimused: vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine
Dokumendi tüüp:
Tunnistus
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides
Mooduli № Teema Teooria Praktika Õpetaja Hindamine
1 AutoCAD-i lühitutvustus. Arvutijoonestamise üldpõhimõtted. Lihtsamad korraldused – objektide loomine. Joon, kaar, ring. 2 6 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
2 Ellips, hulknurgad. Joonestusrežiimid. 1 2 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
3 Objektide redigeerimine (kopeerimine, skaleerimine, pööramine, peegeldamine, trimmimine, venitamine) 2 5 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
4 Joonetüübid. Kontuuride viirutamine. Mõõtmestamine.
Kihid – Layer
2 4 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
5 Tekst ja teksti stiilid  (Annotative)
Teksti lisandamine ja redigeerimine. Polüjoone kasutamine
1 4 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
6 Ringmassiiv. Polarmassiv. Ümardamine, faasimine. Kihtide loomine, kasutamine ja haldamine. /Array/ 2 4 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
7 Mõõtmed. Mõõtmete stiilid. Annotative 1 4
8 Objektiruumide (Model Space, Paper Space) kasutus, printimine. Ruumiobjektide «elav» mituvaade Viewports 2 4 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
9 Objektide loomine (Extrude, Revolve, Filet, Chamfer). 1 3 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
10 Plokid ja nende otstarve, plokkide moodustamine ja sisestamine, nihutamine. Joonise kujundamine printimiseks. 3 6 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
11 Dünaamilised plokid. Plokkide loomine. Atribuut. Attribute Editor 3 6 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
12 Ehitusjoonis. Konstruktsiooniskeem
Ehitusjoonise mõõtmestamine
Asendiplaan. Vaated. Plaanid
2 6 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
13 Joonise ette valmistamine trükkimiseks 1 3 Jelena Ibragimova Ülesande täitmine
Kokku 80 (23/57)
• Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 80
• sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 23
• sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 57

Hind: 960.00€ (hind KM-ga)

Toimumise koht: Kadastiku 57, Narva 21004